Luisa Fernanda Garcia-Gomez

    photos: colonel fabien/ model: Shuting Zheng