photos: colonel fabien/ model: Shuting Zheng

    2/12